Bestuursakkoord 2014-2018: "Voor elkaar"

De fracties Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA hebben een bestuursakkoord op hoofdlijnen gesloten voor de periode 2014-2018. Samen vormen zij het college van burgemeester en wethouders.
Deventer

De titel van het bestuursakkoord is “Voor elkaar”. Er is veel ruimte voor een nieuw samenspel met de gemeenteraad, inwoners en organisaties. Daarvoor worden concrete mogelijkheden ontwikkeld.

Het college gaat vooral uitvoeren en eerder ingezet beleid afmaken. De coalitiepartners hebben daarnaast 4 leidende ambities benoemd, dat zijn:

  • Een solide financiële huishouding;
  • Een goede invulling van de grote decentralisaties op het gebied van (jeugd)zorg, ondersteuning en werk;
  • Bestuurlijke vernieuwing, midden in de samenleving;
  • Uitvoering geven aan de Economische visie 2020.

Meer beleid en uitvoering naar inwoners

De samenleving verandert snel en daarmee de positie van gemeentebestuur en organisatie. Het initiatief voor beleid en de uitvoering ervan ligt meer en meer bij inwoners en organisaties zelf. De gemeente biedt daarvoor de ruimte en desgevraagd de expertise en de faciliteiten.

Concrete afspraken over participatie

Als de gemeente zelf het initiatief neemt, dan gebeurt dat in een open en transparant proces waarbij de rollen van gemeente, inwoners en organisaties vooraf afgesproken zijn. We ontwikkelen daar concrete handvatten voor, zoals het referendum.

Bezuinigingen in 2015

Voor een solide financieel beleid zijn bezuinigingen onontkoombaar. Instellingen die geraakt worden door bezuinigingen, moeten voor 1 juli duidelijkheid krijgen. De korte beschikbare termijn geeft weinig ruimte voor een interactief proces. Het college presenteert daarom bij de voorjaarsnota 2014 mogelijke bezuinigingen die niet direct van invloed zijn op gesubsidieerde instellingen.

Bezuinigingen vanaf 2016

Dit najaar ontvangt de raad voorstellen voor aanvullende en mogelijk vervangende bezuinigingen vanaf 2016. De raad krijgt de ruimte om zich in overleg met de samenleving een mening te vormen. Vroeg in het voorjaar van 2015 besluit de raad over de bezuinigingen. Dit geeft organisaties meer tijd om daar op in te spelen.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Bestuursakkoord 2014-2018 956,5 KB