Binnenstad, herziening Kop van de Brink

In het bestemmingsplan is de kantoorfunctie geschrapt van de percelen Brink 13 en 91. Voor het perceel Brink 88 is de kantoorfunctie alleen nog toegestaan op de begane grond. Tevens is de regeling voor de telling van uitbreiding van horecabedrijven voor het gebied Kop van de Brink gelijk getrokken met de regeling die nu geldt voor de Brink.

Het bij raadsbesluit van 29 oktober 2014 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Binnenstad, herziening Kop van de Brink” is per 30 december 2014 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Bij besluit van 19 december 2012 heeft de gemeenteraad van Deventer het bestemmingsplan Binnenstad vastgesteld. In een tussenuitspraak d.d. 24 december 2013 en een einduitspraak d.d. 21 mei 2014 heeft de Raad van State een aantal plandelen ter plaatse van de Kop van de Brink vernietigd en de gemeenteraad opgedragen binnen 26 weken een nieuw besluit te nemen.

Het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad, herziening Kop van de Brink heeft tot doel om uitvoering te geven aan deze uitspraken. In dit ontwerpbestemmingsplan is de kantoorfunctie geschrapt van de percelen Brink 13 en 91. Voor het perceel Brink 88 is de kantoorfunctie alleen nog toegestaan op de begane grond. Tevens is de regeling voor de telling van uitbreiding van horecabedrijven voor het gebied Kop van de Brink gelijkgetrokken met de regeling die nu geldt voor de Brink. De uitbreiding van een bestaand horecabedrijf op de bovenverdieping van een pand (verticaal) of uitbreiding van een bestaand horecabedrijf met een naastgelegen pand (horizontaal) wordt hierdoor tot een uitbreiding van het aantal horecabedrijven gerekend. Voor een uitgebreide uitleg wordt verwezen naar de toelichting op het bestemmingsplan.

Op 29 oktober 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen betreffen het herstellen van een typefout in een planregel en het schrappen van een planregel die niet op dit bestemmingsplan van toepassing is. Kortheidshalve wordt verwezen naar het raadsbesluit en de bijbehorende Reactienota zienswijzen.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op:

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsvoorstel en -besluit d.d. 29 oktober 2014 311,0 KB
2. Toelichting en Regels vastgesteld bestemmingsplan 10.017,0 KB
3. Digitale verbeelding - Plankaart vastgesteld bestemmingsplan 462,0 KB