Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Heukelenseweg 18

De eigenaar van de gronden heeft het voornemen om op de gronden woningen te realiseren. Op basis van het geldende bestemmingsplan is deze functie niet toegestaan. Om de beoogde ontwikkeling aan de Heukelenseweg 18 planologisch mogelijk te maken heeft de gemeente Deventer het bestemmingsplan aangepast. In het bestemmingsplan is de bouwmogelijkheid voor zeven woningen opgenomen.

Het bij raadsbesluit van 19 oktober 2016 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Heukelenseweg 18 en het besluit hogere grenswaarde Heukelenseweg 18 is per 6 januari 2017 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Bestemmingsplan
Om de beoogde ontwikkeling aan de Heukelenseweg 18 planologisch mogelijk te maken heeft de gemeente Deventer het bestemmingsplan aangepast. In het bestemmingsplan is de bouwmogelijkheid voor zeven woningen opgenomen.
 
Besluit hogere grenswaarden
Het bestemmingsplan Heukelenseweg 18 maakt de bouw van geluidgevoelige bebouwing mogelijk. Uit onderzoek blijkt dat de hoogste optredende geluidsbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de geldende voorkeurgrenswaarden overschrijdt. Omdat maatregelen gericht op het terugdringen van de geluidsbelastingen niet toepasbaar zijn, zijn op grond van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden verleend.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekszaken Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1. Raadsvoorstel 224,8 KB
2. Raadsbesluit 58,6 KB
3. Zienswijzennota 121,1 KB
4. Bestemmingsplan toelichting en regels 2.492,9 KB
5. Besluit hogere grenswaarde 176,5 KB
6. Akoestisch onderzoek 2.501,1 KB
7. Verbeelding-plankaart 170,3 KB