Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Brinkgreven bestemmingsplan en besluit Hogere Grenswaarden

Dimence, het Deventer Ziekenhuis, het RISO en de gemeente willen de Rielerenk ontwikkelen tot een gezondheidspark in het groen. Het Brinkgreventerrein is daar een belangrijk onderdeel van. Zo willen ze gezamenlijk tegemoet komen aan de toenemende behoefte aan zorg voor de inwoners van Deventer en de regio.

Het bestemmingsplan Brinkgreven en het besluit Hogere Grenswaarden Brinkgreven zijn per 22 januari 2015 onherroepelijk geworden.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Brinkgreverweg, Henry Dunantlaan, Nico Bolkesteinlaan en Mensinksdijkje.

Inhoud

Bestemmingsplan
Dimence, het Deventer Ziekenhuis, het RISO en de gemeente willen de Rielerenk ontwikkelen tot een gezondheidspark in het groen. Het Brinkgreventerrein is daar een belangrijk onderdeel van. Zo willen ze gezamenlijk tegemoet komen aan de toenemende behoefte aan zorg voor inwoners van Deventer en de regio. Zo is veel vraag naar zorggerelateerde opvang vanuit de geestelijke gezondheidszorg. De ontwikkeling van het terrein Brinkgreven is specifiek bedoeld voor zorg (gerelateerde) activiteiten en moet ook plaats bieden aan nieuwe vormen zorgconcepten. Hiervoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Een belangrijk uitgangspunt van het plan is dat de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied behouden blijven en waar mogelijk versterkt worden.
Het nieuwe plan zorgt ervoor dat het groene karakter van het terrein grotendeels behouden blijft. De ruimte tussen het ziekenhuis en het terrein Brinkgreven blijft open, de groene omzoming van het terrein blijft intact en belangrijke monumentale bomen worden beschermd. Daarmee voldoet het plan aan het eerder door de raad vastgestelde Masterplan Brinkgreven.

Hogere Grenswaarden
Het bestemmingsplan Brinkgreven maakt de bouw mogelijk van geluidgevoelige bebouwing (zorggebouwen/zorgwoningen en onderwijsgebouwen). Het betreft de doorontwikkeling van het zorgcomplex Brinkgreven. In het kader van dit bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de hoogste optredende geluidsbelasting binnen het Brinkgreventerrein op de gevels van deze bebouwing vanwege het wegverkeer de geldende voorkeurgrenswaarden overschrijdt. Omdat maatregelen gericht op het terugdringen van de geluidsbelastingen niet toepasbaar zijn, dient op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde te worden verleend.

Inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op:

De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op

Ook kunt u de stukken inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.