Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Nieuwlarenstein - uitwerkingsplan en besluit hogere grenswaarden

De locatie van de voormalige Landbouwschool Larenstein aan de Brinkgreverweg 69 wordt herontwikkeld tot woningbouwlocatie.

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van donderdag 26 oktober tot en met woensdag 6 december 2017 voor een ieder ter inzage ligt: 

  • het bij collegebesluit van 17 oktober 2017 gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan “Nieuwlarenstein” 
  • het besluit vaststelling hogere grenswaarden uitwerkingsplan Nieuwlarenstein

Inhoud

Uitwerkingsplan
De locatie van de voormalige Landbouwschool Larenstein aan de Brinkgreverweg 69 wordt herontwikkeld tot woningbouwlocatie. In het geldende bestemmingsplan is voor het Larensteincomplex de bestemming 'wonen-uit te werken’ opgenomen. Het voorliggende uitwerkingsplan vormt de nadere uitwerking van de beoogde woonbestemming op het Larensteincomplex te Deventer.
Het hoofdgebouw, de portierswoning en het hek om het terrein zijn aangewezen als Rijksmonument. Deze elementen blijven in het ontwikkelplan behouden. Het ontwikkelplan voorziet in de realisatie van appartementen in de bestaande, monumentale school, in grondgebonden woningen in de monumentale werkplaats en in de nieuwbouw van woningen op het binnenterrein van het complex.
De woning aan Brinkgreverweg 67 is wel in het plangebied opgenomen, maar aan deze woning vinden geen veranderingen plaats.
Het uitwerkingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp uitwerkingsplan. De wijziging betreft een toename van het aantal woningen met 3. Op de verbeelding is hiertoe een maatvoeringsaanduiding gewijzigd van 43 naar 46 wooneenheden.


Besluit hogere grenswaarden
Op een aantal van de nieuwe woningen is de geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet Geluidhinder. Deze geluidbelasting wordt veroorzaakt door wegverkeerslawaai. De geluidbelasting op de woningen is aanvaardbaar en voldoet aan een goed woon- en leefklimaat in een stedelijke omgeving. Het is mogelijk om hiervoor een hogere grenswaarde vast te stellen. Hiervoor is een besluit vaststelling Hogere Grenswaarden opgesteld.

Inzien

Het uitwerkingsplan en het vaststellingsbesluit kunt u inzien op: 

Onherroepelijk plan.

Het uitwerkingsplan Nieuwlarenstein en het besluit hogere grenswaarden zijn per 8 december 2017 onherroepelijk geworden.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.