Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Oxersteeg 12 bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

Het agrarisch bedrijf op het perceel Oxersteeg 12 te Deventer is beëindigd. De monumentale boerderij wordt gesplitst in twee woningen en in het monumentale bijgebouw wordt eveneens een woning gerealiseerd.

Het bij raadsbesluit van 19 juni 2019 vastgestelde:

  • bestemmingsplan “Oxersteeg 12”
  • besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

Is per 16 augustus 2019 onherroepelijk geworden.

Inhoud

Het agrarisch bedrijf op het perceel Oxersteeg 12 te Deventer is beëindigd. Op het perceel staat een monumentale boerderij met enkele monumentale bijgebouwen en overige (vrijkomende) agrarische bebouwing. Met toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving worden de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen op het perceel gesloopt en wordt in ruil daarvoor een nieuwe woning opgericht, die eventueel in twee woningen gesplitst kan worden. De monumentale boerderij wordt gesplitst in twee woningen en in het monumentale bijgebouw wordt eveneens een woning gerealiseerd. Op verschillende plekken in het omliggende landschap worden verbeteringen aangebracht. Het erf en de nieuwe woning worden landschappelijk ingepast. Daarvoor is een erfinrichtingsplan opgesteld. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin.

Om de woningbouw mogelijk te maken is vanwege wegverkeerslawaai een hogere grenswaarde nodig.

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde kunt u inzien op:

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1


Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
1.Raadsbesluit Oxersteeg 12 42,5 KB
2. Toelichting en regels vastgesteld Bestemmingsplan 46.998,1 KB
3. Verbeelding/Plankaart 231,5 KB
4.Besluit hogere grenswaarde 165,9 KB